Princess of China
bay 2012 (Desmal 12 - Dariga)

Price

15 000 - 20 000 €

line Sovkhoz 2nd

dam family Dorbaital

measurements 156

location Russia, South area

utilization Show, Endurance, Breeding, Hobby class

 

 

  1184 Desmal 12 
chestnut, 1995 
1095 Polot 
d.buckskin, 1985 
1010 Sovhoz 2nd   871 Gindukush    
1630 Okis  
2051 Sakharnaya   936 Yalta  
1843 Sabyrli  
2262 Doiduk 
chestnut, 1984 
964  Pellechi   781 Polot  
1789 Karakeik  
1496 Dorkeik   884 Kaljan  
1534 Kaktus  
 Dariga 
bay, 2000 
1057 Dorkush 
bay, 1984 
1063 Karasukhum   871 Gindukush  
1543 Karasar  
1843 Sabyrli   917 Sektor  
1203 Kagyz  
2730 Driada 
l.buckskin, 1996 
1181 Daikhan   879 Dorsekil  
1463 Gul  
2252 Dauria   999 Munir  
1942 Delegatka  
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img